Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Overzicht

Terminologie

 

ARTIKEL 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 3. PERSOONLIJKE DATA

            3.1 Identificatie

            3.2 Toegang tot data

            3.3 Gebruik van cookies en Analytics

ARTIKEL 4. COMMENTAAR

            4.1 Toegang tot commentaar

            4.2 Voorwaarden en verplichtingen

            4.3 Moderatie

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN WEBSITE

ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

ARTIKEL 8. IDENTIFICATIE

 

 

Overzicht

 

De Website is een multimedia programma dat werd ontworpen om 18-34-jarigen over zichzelf te laten vertellen d.m.v. een speelse en interactieve vragenlijst. Gedurende een campagne van zes maanden wil de Website de vele facetten ontdekken van de hedendaagse Europese jeugd.

 

De omroepen en de producenten werkten nauw samen met een team van sociologen voor de samenstelling van de vragenlijst. De enquête is bedoeld om antwoorden te verzamelen, in het bijzonder over de waarden of de meningen die de gebruiker heeft met betrekking tot onderwerpen als Europa of familie.

De persoonlijke en elektronische identificatiegegevens van de Gebruikers worden verzameld d.m.v. geautomatiseerde data processing, en zullen enkel toegankelijk zijn voor personen die hier binnen hun opdracht toe gemachtigd zijn, namelijk de teams die zijn toegewezen aan dit project binnen de Vlaamse Radio- en televisie omroeporganisatie (VRT) en de producers.

 

De resultaten van deze enquête zullen in real time gepubliceerd en getoond worden van april 2016 tot april 2019. Ze zullen volledig anoniem zijn. In geen enkel geval zal de publicatie van deze resultaten Gebruikers identificeren. Deze resultaten zullen ook gedeeld worden met sociologen die aan deze enquête meewerken en die de gegevens zullen analyseren. Zij zullen ervoor zorgen dat de anonimiteit van de respondenten hierbij bewaard blijft.

 

Tijdens deze interactieve beleving hebben de Gebruikers de mogelijkheid om hun voortgang te bewaren door hun e-mailadres in te voeren. Zij kunnen vragen beantwoorden over zeer uiteenlopende onderwerpen (tot 149 vragen). Zo kunnen ze mee het allereerste          profiel opmaken van de Europese jeugd. Zij zijn hierbij gehouden aan de artikels opgesteld in deze Bepalingen en Gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd de “Bepalingen”). Zij zullen ook het portret dat uit deze data naar voren komt, kunnen ontdekken en er commentaar op geven.

 

De Gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en ermee akkoord te gaan vooraleer deel te nemen aan de enquête en/of enige commentaar online te zetten.

 

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de Gebruiker die wil bijdragen aan het statistisch onderzoek “Generation What?” dat hij bekwaam is om met deze voorwaarden akkoord te gaan, d.w.z. de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben en niet onder voogdij te staan. Als de gebruiker niet de wettelijke leeftijd van 18 jaar heeft, moet hij verklaren eerst toelating te hebben gekregen van zijn ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers om zich op de website te registreren. De uitoefenaar(s) van de ouderlijke macht stellen zich garant dat aan alle bepalingen van deze voorwaarden voor het gebruik van de Website is voldaan. 

 

Daarom worden de uitoefenaars van de ouderlijke macht uitgenodigd om toe te zien op het gebruik dat hun kinderen maken van deze toepassing, in de wetenschap dat in hun hoedanigheid van wettelijke voogd, zij verantwoordelijk zijn om toe te kijken op het gebruik.

 

Terminologie

In de volgende “Bepalingen” wordt aangenomen dat de “Omroep”, de media zijn die de Generation What website (de “Website”) aanbieden aan hun publiek (“De Gebruikers”).

 

De producers zijn Upian en Yami2.

 

Dit document legt de Bepalingen en Gebruiksvoorwaarden vast die betrekking hebben op de Website en de deelnemende Internetgebruikers. Iedereen die aan het experiment wil deelnemen, verklaart vooraf deze Bepalingen en Gebruiksvoorwaarden (hierna “BG”) te hebben gelezen en goedgekeurd.

 

Deze Bepalingen kunnen te allen tijde door de Producers worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke verwittiging aan de Gebruikers. Gebruikers wordt aangeraden om regelmatig de nieuwste versie te checken.

ARTIKEL 1. BEPALINGEN VOOR DE INTERACTIE MET HET PROGRAMMA

Om het verzamelen en sorteren van data mogelijk te maken en de interactieve beleving die op de Website wordt aangeboden te personaliseren, wordt aan de Gebruikers gevraagd om eerst antwoord te geven op een aantal voorbereidende vragen betreffende leeftijd, geslacht, verblijfplaats, opleidingsniveau en huidige werksituatie.

Gebruikers kunnen hun e-mail adres invoeren om een persoonlijke link te krijgen die hen toelaat om op het even welk moment verder te gaan met de vragenlijst.

 

Door hun e-mail adres te geven en de enquête te beantwoorden, geven de Gebruikers toelating aan de Producers om deze data binnen het bestek van het project te gebruiken.

 

De Producers kunnen deze e-mail adressen gebruiken om over het programma te communiceren met de Gebruikers.

 

ARTICLE 2. AANSPRAKELIJKHEID

 

Omroepen en Producers dragen uitdrukkelijk op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor schade die door Gebruikers en/of enige derde partij wordt geleden ten gevolge van:

 

 • Onbeschikbaarheid of slecht functioneren van de dienst, ongeacht de oorzaak

 

 • Verlies van data specifiek voor de Gebruikers

 

 • Consequenties van enig computervirus
   
 • Een geval van overmacht zoals bepaald in de Belgische rechtspraak

 

Door de bijzondere eigenschappen van het internet, inzonderheid het feit dat bijdragen het voorwerp kunnen zijn van inbreuken door niet geautoriseerde derde partijen en hierdoor gecorrumpeerd of gedownload, en het feit dat om het even welke persoon een link kan creëren die toegang geeft tot deze bijdragen, zullen de Omroepen en de Producers in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gehouden worden voor welke schade dan ook, onopzettelijk of geleden door Gebruikers of derde partijen, en al dan niet veroorzaakt door derde partijen.

ARTIKEL 3. PERSOONLIJKE DATA

3.1. Identificatie

 

De persoonlijke en elektronische identificatiedata die van de Gebruikers worden verzameld zijn het voorwerp van geautomatiseerde data processing, voornamelijk om Gebruikers de mogelijkheid te geven om de enquête te hervatten en zo hun beleving op de Website op maat te maken, en/of om te voldoen aan de huidige wetgeving.

 

3.2. Toegang tot de data

 

De data van de Gebruikers worden gehost door de Producers en de door hen gekozen onderaannemers, zoals aangeduid in de “Wettelijke bepalingen” op de Website. Om zeker te zijn dat de persoonlijke data van de Gebruikers beveiligd zijn tegen verlies, wijziging of openbaring, zullen ze bewaard worden op beveiligde computer servers voor een periode van maximum drie (3) jaar. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebben de Gebruikers recht op toegang tot hun persoonlijke data en het recht om deze te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, en in het bijzonder te vragen dat hun bijdragen in de interactieve sectie gedeletet worden, kunnen de Gebruikers op elk moment een geschreven vraag richten tot de Omroepen, via de “contact” link.

 

Op deze wijze kunnen Gebruikers vragen dat persoonlijke data die aan hen verbonden zijn en inaccuraat, onvolledig, dubieus en/of verlopen zijn, of waarvan de inzameling, het gebruik, de openbaring of bewaring verboden is, worden rechtgezet, vervolledigd, verduidelijkt, geüpdatet of gedeletet.

 

De data van de Gebruikers zullen niet gebruikt worden voor andere commerciële of reclamedoeleinden. Alleen het e-mail adres zal de Gebruiker toelaten om de enquête verder te zetten en geïnformeerd te worden over de actualiteit van het programma.

 

3.3. Gebruik van cookies and Analytics

 

Om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren en tegemoet te komen aan de noden van de Gebruikers, maken De Omroepen & Producers gebruik van cookies en de web analytic tools Google Analytics.

 

De Website gebruikt Google Analytics, een service die websites analyseert, om de Producers te ondersteunen bij het onderzoek naar hoe de Gebruikers de Website gebruiken. De data die worden gegenereerd uit deze ‘browsing analysis cookies’ zijn: bezochte websites, frequentie, aantal en herhaalde bezoeken, duurtijd, zoekopdrachten, gebruikte browser, service provider en de locatie die vasthangt aan het IP adres. Als Gebruikers ervoor gekozen hebben om hun IP adres anoniem te maken op deze website, zal Google toch dit IP adres doorgeven, hoewel dit zal afgeblokt worden in landen van de Europese Gemeenschap of in andere staten die het verdrag ondertekend hebben voor de oprichting van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal hun volledige IP adres worden doorgestuurd naar een Google server waar het zal worden afgeblokt. Google zal hun IP adres dat door Google No Analytics werd verstuurd niet verbinden met andere data die door Google worden bewaard. Google zal deze informatie gebruiken om hun gebruik van de Website vast te leggen een rapporten door te geven aan de Producers over  de activiteit op de Website en het internetgebruik: meting en analyse van browsing gewoonten en de gedragingen van Gebruikers, ontwikkeling van anonieme gebruikersprofielen en mogelijke verbeteringen afhankelijk van de analyse van de data van de Gebruikers. Meer hierover in de vertrouwelijkheidsclausule van Google (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ) Naast het blokkeren van deze cookies in de browser kunnen Gebruikers Google Analytics desactiveren. (https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en ) tijdens het browsen in een module voorzien door Google.

 

Om meer te weten te komen over de specifieke manier waarop we cookies en deze analytic tools gebruiken, raadpleeg de gebruiksvoorwaarden op de VRT website http://www.vrt.be/gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 4. COMMENTAAR

4.1 Toegang tot commentaar

 

Het gebruik van het Commentaarsysteem DISQUS is gratis en onderworpen aan voorafgaande registratie. Dit kan gebeuren via Twitter, Facebook of Google of door de creatie van een specifieke DISQUS account. De gegeven informatie (naam, avatar of alias) op deze websites worden getoond om de Gebruiker te kunnen identificeren.

 

4.2 Voorwaarden en verplichtingen

 

Het gebruik van het Commentaarsysteem in het participatieve gedeelte van de Website is onderworpen aan een verplichte voorafgaande registratie van de internetgebruiker via zijn of haar e-mailadres.

Daaronder wordt verstaan dat:

 • Enkel het prefix van het e-mailadres, de naam van het e-mailadres of de alias van de Gebruiker op de Website zichtbaar zal zijn om hem te kunnen identificeren als de auteur van het commentaar dat op de Website werd gepost;
 • Gebruikers zich ertoe verbinden om betrouwbare informatie te geven, zodat ze, indien nodig, gecontacteerd kunnen worden;
 • In het voorkomend geval dat de Gebruikers valse, niet correcte, misleidende informatie of informatie van een misleidende aard verschaffen, de Producers het recht hebben om aan deze Gebruikers permanent toegang te ontzeggen of hun toegang tijdelijk op te schorten, en dit met onmiddellijke ingang. 

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de commentaren die zij in het participatieve gedeelte van de Website posten. Zij gaan er dan ook mee akkoord dat zij onder geen beding:

 • Bewust of onbewust toepasselijke wetgeving overtreden, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau, inbegrepen:
 1. Elke overtreding op het vlak van privacy, intellectuele eigendom (inbegrepen copyright, patenten, handelsmerken), persrecht (inbegrepen aanwakkering van rassenhaat, oproep tot geweld, revisionisme of negationisme, xenofobie, homofobie), alsook beeldrechten;
 2. Wetgeving met betrekking tot computerfraude
 3. Regelgeving met betrekking tot het overheidsbeleid en ethiek, inbegrepen regelgeving inzake pornografische en pedofiele inhoud;
 4. De regelgeving toepasbaar op minderjarigen.
 • In de plaats treden van een persoon, een organisatie of een derde partij;
 • Agressie tot uiting brengen of een zeer gewelddadige toon aanslaan;
 • Met opzet valse informatie verspreiden, al dan niet met het doel om anderen te kwetsen;
 • Inhoud sturen of doorgeven waartoe zij het recht niet hebben om deze over te maken, inbegrepen inhoud die het voorwerp is van vertrouwelijkheidsclausules;
 • Commentaren sturen of posten die virussen bevatten;
 • Het pesten van om het even wie op gelijk welke manier, bijvoorbeeld door steeds dezelfde of gelijkaardige boodschappen te herhalen.

 

 

4.3 Moderatie

 

De commentaren die op de Website gepost worden, zullen a posteriori gemodereerd worden, in overeenstemming met de BG.

De moderators van de Website behouden zich het recht om, zonder de Gebruikers eerst te verwittigen, alle of gedeeltelijke bijdragen te deleten die indruisen tegen deze BG of tegen de wetgeving. Zij zullen ook, tijdelijk of permanent, elke internetgebruiker die deze op flagrante wijze of bij herhaling en/of systematisch overtreedt, uitsluiten van de Website. Tegen de beslissing van de moderators is geen beroep mogelijk. Door commentaar te posten op de website verklaren de Gebruikers zich in het verlengde van deze bepalingen akkoord om hun autoriteit te respecteren.

ARTICLE 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Alle componenten van de Website (algemene structuur, software, videospeler, teksten, al dan niet geanimeerde beelden, klanken, know-how enz) alsook de onderscheidende tekens (logo’s, merken enz.) zijn eigendom van de Producers  en/of hun partners en zijn beschermd door copyright en wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, over de hele wereld.

Hierdoor, en in overeenstemming met het Wetboek Economisch recht:

 • Is alle volledige of gedeeltelijke reproductie van de Website strikt verboden, behalve in de gevallen waar het expliciet geformuleerd is in deze BG.
 • Verbinden de Gebruikers zich ertoe om deze Website en al zijn onderdelen op geen enkele manier te wijzigen, kopiëren, herpubliceren, verkopen, distribueren of uit te zenden.
 • Zal, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geen enkele andere licentie of recht aan iemand worden toegekend behalve het recht om de Website te bezoeken.

 

 

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN WEBSITE

De Omroepen en de Producers behouden zich het recht voor om op gelijk welk moment de toegang tot de Website tijdelijk, sporadisch of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit met of zonder verwittiging. Door de Website te gebruiken accepteren de Gebruikers dat de Omroepen en de Producers geen verantwoordelijkheid dragen ten overstaan van de Gebruikers of enige andere partij met betrekking tot een wijziging, opschorting of stopzetting van de Website en zijn participatiezone.

ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Deze Bepalingen zijn onderhevig aan Europese wetgeving. Elk dispuut met betrekking tot bestaan, geldigheid, interpretatie en/of performantie van de Algemene Bepalingen van deze overeenkomst, die niet op minnelijke wijze kunnen beslecht worden, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van de verblijfplaats van de verweerder.

ARTICLE 8. IDENTIFICATIE

Generation What is een dienst die wordt aangeboden door de Omroepen & Producers.

 

Adressen :

 

VRT

Maatschappelijke zetel: Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel

 

Projectmanager: Kathy Lindekens

Tel: +32 (0)2 741 42 93

Contact: generation-what@vrt.be

 

 

UPIAN

Siège social : 211 rue Saint-Maur 75010 Paris

 

RCS Paris B 421204538

Manager : Alexandre Brachet

Tel.: +33 (0)1 53 19 70 03

Contact : contact@upian.com